عکس نجومی

تصویر mohammad sina

این تصویر که توسط رصد خانه دینامیکی ناسا گرفته شده است در واقع سطح در حال جوشش خورشید را نشان می دهد.
تصاویر اصلی 171 انگستروم طول موج ماورای بنفش دارد.که برابر دمایی معادل 599.726 سانتی گراد است.

موضوع: 
Subscribe to RSS - عکس نجومی

تحت نظارت وف بومی